Weekly Schedule

תרומה עבור משפחת הקדוש הרב רזיאל שבח הי”ד לשימוש האלמנה וששת היתומים:

https://www.causematch.com/he/projects/raziel-kids


שבת פרשת בא

 

ערב שבת קודש

מנחה גדולה – 13:30

הדלקת נרות – 16:45

מנחה קטנה וקבלת שבת – 16:50

שבת קודש

שחרית מנין מוקדם – 6:40

שחרית – 8:30

תפילת ילדים – 9:45

לימוד הורים וילדים ודבר תורה לילדים מהרב יאיר לאחר תפילת שחרית.

שיעור מפי הרב מאיר שוויגר.

מנחה גדולה – 12:30

מנחה גדולה – 13:00

מנחה קטנה – 16:10

שיעור בפרשת השבוע בבית הכנסת מפי הרב יאיר לאחר מנחה קטנה.

דף יומי בבית הכנסת מיד לאחר מנחה קטנה.

שיעור מפי הרב אברי נוילנדר בספר ירמיהו – חצי שעה לפני צאת שבת.

ערבית ומוצאי שבת – 17:41

זמני מניינים בימי חול

שחרית א’ – 6:30           מנחה – 16:45             ערבית – 17:35

שחרית ב’ – 8:00                                               ערבית  20:00

 

*קהילת בית הכנסת מודה ומביעה את הערכתה לזיו אבלו, איתמר וקסלר, עמיחי סנדלר, אמיתי רוטר, ונתן פולד בני הקהילה שבמסירות בכל שבת מנהלים את תפילת הילדים ותורמים תמורה גדולה לחינוך דור עתיד של ילדי בית הכנסת!  יישר כוח!!

 

*בשבת פרשת בשלח-שבת שירה אנו נארח בעז”ה את הזמר אהרון רזאל בבית הכנסת.  מתנ”ס אפרת מממן את רוב עלות האירוח אך התבקשנו לממן את החלק הנותר.

ניתן לתרום כסף בקלות דרך היישומון בקישור http://hey.pbme.co/vZCk2Z. 

כל סכום שייאסף מעבר לסכום הנדרש לשבת ישמש לצורך פעילויות נוספות לקהילה ולנוער.  תודה!

 

*עדיין דרושות כמה משפחות לאירוח חיילי קורס נתיב של צה”ל בשבת יתרו.  פרטי הרשמה בדוא”ל ופייסבוק.

 

*באתר האינטרנט של בית הכנסת ניתן לתרום בקישור למשפחת הקדוש הרב רזיאל שבח הי”ד.

 

*השיעור לנשים יהיה בביתה של טניה כהן, רח’ יהודה המכבי 12 דירה 10 בשעה 16:00.  השיעור יועבר מפי אילנה גולדשטיין-סאקס.

 

*הרב ריסקין הורה כי אין חובה להמשיך לומר את תפילת עננו בורא עולם לעצירת גשמים בזכות גשמי הברכה להם זכינו לאחרונה.

 

*תודה רבה ליצחק צפדייה ו”ניצת הדובדבן” על תרומת הכיבוד לשיעור הדף היומי בשבת.