Weekly Schedule


שבת פרשת וישב

ערב שבת קודש

מנחה גדולה – 13:30

הדלקת נרות – 16:19

מנחה קטנה וקבלת שבת – 16:24

שבת קודש

שחרית מנין מוקדם – 6:40

שחרית – 8:30

תפילת ילדים – 9:45

לימוד הורים וילדים ודבר תורה לילדים מהרב יאיר לאחר תפילת שחרית.

שיעור מפי הרב מאיר שוויגר

מנחה גדולה – 12:30

מנחה גדולה – 13:00

מנחה קטנה – 16:00

שיעור בפרשת השבוע בבית הכנסת מפי הרב יאיר לאחר מנחה קטנה.

דף יומי בבית הכנסת מיד לאחר מנחה קטנה.

שיעור מפי הרב אברי נוילנדר בספר ירמיהו – חצי שעה לפני צאת שבת.

ערבית ומוצאי שבת – 17:15

זמני מניינים בימי חול

שחרית א’ – 6:30           מנחה – 16:15                ערבית – 17:05

שחרית ב’ – 8:00                                               ערבית  20:00

*מזל טוב למשפחת בינשטוק לאסתר והרב יאיר לבת המצווה של אוריה!  קידוש ייערך בשבת פרשת מקץ.

*מזל טוב למשפחת גינזבורג בקי ואבי לכבוד הולדת הבן!

*ביום שני הקרוב כ”ג כסלו חברנו אוריה שוחט הי”ו ינותח בראשו.  הציבור נקרא להרבות בתפילה ואמירת תהילים לרפואת אוריה חיים בן מרים.

*תודה רבה לעופר לווינשטיין ומשפחתו על תיקון סידורי תפילת הילדים!

*נר ראשון של חנוכה ביום שלישי.  הדלקת נרות בבית הכנסת אחרי מנחה.

*מסיבת חנוכה לילדים יום ראשון נר 6 של חנוכה אור ל-ל’ כסלו בשעה 17:30 בבית הכנסת.  5 ₪ לילד.  דרושים מתנדבים להפעלת המסיבה, ניתן לפנות למיכל שטיינהרט.

*לימוד הורים וילדים חוויתי על פרשת השבוע ממשיך במוצ”ש.  נפגשים בבית הכנסת 45 דקות לאחר צאת שבת ללימוד וחידון נושא פרסים.  לתרומות וסיוע ניתן לפנות ליאיר סמיט.  ילדים והורים מוזמנים!

*תודה רבה ליצחק צפדייה ו”ניצת הדובדבן” על תרומת הכיבוד לשיעור הדף היומי בשבת.